Yhdistyksen säännöt

Muuramen Syke ry:n säännöt

1§· Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Muuramen Syke ry, josta käytetään epävirallisena lyhenteenä nimeä Muursy tai Syke.

2§· Yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Muurame.

3§· Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää erilaisen liikunnan harrastajien fyysistä kuntoa ja liikunnallisia taitoja, lisätä henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, tukea kasvua ihmisenä sekä tarjota miellyttäviä elämyksiä ja kokemuksia.

4§· Tarkoituksen toteuttaminen
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

 1. järjestämällä voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia
 2. järjestämällä koulutustilaisuuksia
 3. hankkimalla tarvittavia välineitä
 4. järjestämällä näytöksiä, leirejä, juhlia, kilpailuja ja muuta vastaavaa toimintaa
 5. vaikuttamalla kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin

5§· Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Äänioikeutettuja ovat 15 vuotta täyttäneet jäsenet. Yhdistyksellä on sekä toimivia että kannattajajäseniä.

Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistys voi kutsua vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Yhdistyksen jäsenet suorittavat syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut.
Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6§· Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavalle jäsenelle ei palauteta hänen maksamiaan jäsenmaksuja takaisin.

7§· Yhdistyksestä erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä hänelle kuuluvia velvollisuuksia tai toimii yhdistyksen tai liiton sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti. Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen lähettämällä valituskirjelmä yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.

8§· Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Hallitus kutsuu koolle ilmoittamalla siitä vähintään 8 päivää aikaisemmin yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 pykälän määräykset. Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/3 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta vaatii. Tiedotustapa ja -aika on sama kuin yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa.

9§· Asioiden käsittely yhdistyksen kokouksissa

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 3. esitetään yhdistyksen vuosikertomus
 4. esitellään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 6. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 7. käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittu

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 3. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 4. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 5. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 6. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 7. käsitellään ja hyväksytään tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma talousarvioineen
 8. valitaan yhdistyksen edustajat liiton vuosikokouksiin

Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden luovuttamista koskevia asioita, jolloin yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Äänioikeus on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä.

10§· Yhdistyksen toiminnan johtaminen

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen lainmukaisena hallituksena syyskokouksen valitsema hallitus. Hallituksen muodostavat yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitut vähintään kaksi jäsentä: sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. Hallituksen vähimmäismäärä on siis kolme jäsentä ja enimmäismäärä kymmenen jäsentä.

11§· Hallituksen tehtävät

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan rahastonhoitajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään 2 jäsenen, puheenjohtajan heihin luettuna, saapuvilla ollessa.

Hallituksen tehtävänä on
- edustaa yhdistystä
- johtaa yhdistyksen toimintaa
- hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta
- päättää toiminnanjohtajan tai muiden työntekijöiden palkkaamisesta yhdistykseen
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella asiat niihin sekä täytäntöön panna kokousten päätökset
- pitää jäsenluetteloa
- hankkia ja kouluttaa ohjaajia
- tehdä kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätös
- laatia ja lähettää liittoon sen vaatima vuositilasto
- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä
- suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet

12§· Yhdistyksen nimen merkitseminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja merkitsemään puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin tai yhdessä.

13§· Yhdistyksen tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit toiminnatarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

14§· Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 1. harjoittaa julkaisutoimintaa
 2. järjestää leirejä, kursseja, tapahtumia, kilpailuja ym. voimisteluun ja liikuntaan liittyviä tapahtumia
 3. välittää jäsenilleen liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita
 4. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 5. omistaa ja hankkia omaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta
 6. järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

Kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Kokous on kutsuttava koolle siten kuin säännöissä on määrätty. Asia on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

15§· Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää varsinainen kokous. Päätöksen on tullakseen hyväksytyksi, saatava 3/4 ääntenenemmistön kannatus annetuista äänistä kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

16§· Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous. Päätöksen on tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat liitolle käytettäväksi tämän yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseen Muuramessa.

17§· Yleisiä määräyksiä

Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.